De formaliteiten

Privacyverklaring

KEMBIT B.V. (en haar dochterondernemingen), gevestigd aan Opfergeltstraat 2, 6363 BW Wijnandsrade, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

KEMBIT B.V. respecteert de privacy van werknemers, klanten en bezoekers van kembit.nl en zal de persoonlijke informatie die u deelt te allen tijde vertrouwelijk behandelen. De wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan, is in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door het invullen van formulieren op de website van KEMBIT geeft u KEMBIT toestemming om uw gegevens te registreren in een database. KEMBIT gebruikt deze gegevens uitsluitend voor eigen bedrijfsdoeleinden, waaronder het verbeteren van onze dienstverlening en het (digitaal) op de hoogte houden van nieuws betreffende KEMBIT en/of onze diensten. Conform de wet op telecommunicatie, zijn onze e-mailings voorzien van een opt-out mogelijkheid. Via deze link kunt u zich afmelden voor het ontvangen van berichten per e-mail.

Deze website maakt gebruik van Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en onze dienst plus de daarbij horende ervaring te verbeteren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen. Dit stelt ons in staat om onze website te verbeteren met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen van het gedrag van gebruikers en apparaten. Deze functionaliteit wordt pas ingeschakeld wanneer toestemming is gegeven voor het plaatsen van cookies. Hotjar bewaart deze informatie in een pseudo geanonimiseerd gebruikersprofiel. Zowel Hotjar als KEMBIT B.V. zullen deze informatie nooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om dit te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar via Your Privacy & Hotjar.

 

Contactgegevens
KEMBIT B.V.
Opfergeltstraat 2
6363 BW Wijnandsrade
Nederland

+31 88 570 0500
www.kembit.nl

 

Functionaris Gegevensbescherming
De FG van KEMBIT B.V. (en haar dochterondernemingen) is rechtstreeks te bereiken via het mailadres fg@kembit.nl

 

Persoonsgegevens
KEMBIT B.V. (en haar dochterondernemingen) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze medewerkers:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

– Opleidingen

– Functie

– BSN-nummer

– Kopie Paspoort/ID-kaart

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze leveranciers:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Functie

– BTW nummer (indien zzp’er)

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze klanten:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Functie

– Inlognaam

– Geslacht

 

Verwerken bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Verwerking persoonsgegevens
KEMBIT B.V. (en haar dochterondernemingen) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Beantwoorden van vragen welke gesteld zijn via het webformulier op www.kembit.nl

KEMBIT B.V. (en haar dochterondernemingen) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
KEMBIT B.V. (en haar dochterondernemingen) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KEMBIT B.V.) tussen zit.

 

Bewaren persoonsgegevens
KEMBIT B.V. (en haar dochterondernemingen) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Standaard hanteert KEMBIT een bewaartermijn van maximaal 1 jaar. Daar waar langere wettelijke termijnen gelden, worden deze gehanteerd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
KEMBIT B.V. (en haar dochterondernemingen) verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KEMBIT B.V. (en haar dochterondernemingen) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken
KEMBIT B.V. (en haar dochterondernemingen) gebruikt cookies of vergelijkbare technieken op haar websites. KEMBIT maakt op kembit.nl gebruik van cookies om informatie te verzamelen die van belang is voor het optimaliseren van de content en gebruiksvriendelijkheid van de website. Als u bepaalde cookies en scripts wilt uitschakelen, kunt u uw instellingen in uw browser wijzigen. Google Analytics gebruikt de anonieme informatie, verkregen door het gebruik van deze cookies, om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en statistieken hierover aan ons te kunnen verstrekken. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en niet om persoonsgegevens. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere (commerciële) Google diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KEMBIT B.V. (en haar dochterondernemingen) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fg@kembit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

KEMBIT B.V. (en haar dochterondernemingen) wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiligen persoonsgegevens
KEMBIT B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit hebben wij onder andere ondervangen door het behalen van de informatiebeveiligingsnormen ISO27001 en NEN7510 door onze interne beheerorganisatie KEMBIT Services. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via fg@kembit.nl.

Wij adviseren u met enige regelmaat dit privacy statement te raadplegen op mogelijke aanpassingen.

Versie 2.4, mei 2021